top of page
mouth2.png
mouth2.png
mouth3.png
mouth4.png
mouth1.png
This Is What.png
_Group_-3.png
_Group_-2.png
_Group_-1.png
_Group_.png

我们在家里吃什么

​இந்த உணவை தான் நாம் வீட்டில் சாப்பிடுவோம்

Inilah yang kami makan di rumah

ငါတို့အိမ်မှာ ဒါမျိုးစားတယ်

mouth2.png
mouth3.png
mouth4.png
mouth1.png

How many fun ways are there to observe and document our eating habits? Some participants had a go with the journals, take a peek in there, click on their journals to find out more!

mouth4.png

Food Journals

mouth3.png
mouthbackground.png
mouthbackground.png
Nad_s Journal Cover (No Border).jpg
mouthbackground.png
mouthbackground.png
Aaron_s Journal Cover (No Border).jpg
Lucas_ Journal Cover (No Border).jpg
mouthbackground.png
mouthbackground.png
Sulaiman_s Journal Cover (No Border).jpg
mouthbackground.png
mouthbackground.png
Shoban's Food Journal.jpg
Zay_s Journal Cover (No Border).jpg
mouthbackground.png
mouthbackground.png

Feeling inspired? Bring one home and support Tak Takut Kids Club! The proceeds from this sale will help fund a 3-month art programme focused on creating portraits with the children.

No product

bottom of page